Меню
Кошница

Декларация за поверителност

НЕТ Портал ЕООД уважава неприкосновенността на личните данни и ги обработва съгласно Регламент (ЕС) 2016/679. По долу може да прочетете как и защо използваме вашите данни.

Какво са лични данни?

Съгласно Общият регламента за защита на данните, личните данни се определят като:

"Всяка информация, свързана с идентифицирано физическо лице или физическо лице, което може да бъде идентифицирано („субект на данни"); физическо лице, което може да бъде идентифицирано, е лице, което може да бъде идентифицирано, пряко или непряко, по-специално чрез идентификатор като име, идентификационен номер, данни за местонахождение, онлайн идентификатор или по един или повече признаци, специфични за физическата, физиологичната, генетичната, психическата, умствената, икономическата, културната или социална идентичност на това физическо лице;".

Защо НЕТ Портал ЕООД събира и съхранява лични данни?

За да можем да Ви предоставим стоките, които предлагаме, е необходимо да съберем лични данни за осъществяване на кореспонденция и организиране на куриерски/пощенски пратки; Ние гарантираме, че информацията, която събираме и използваме, е належаща за тази цел и не е с цел навлизане в личното ви пространство.

За целите на комуникация с рекламни и маркетингови намерения, НЕТ Портал ЕООД ще поиска от вас допълнително съгласие.

Как използвате моите лични данни?

В това известие за поверителност декларираме, че личните данни, които събираме, ще бъдат използвани единствено за следните цели: договори, фактури,  приемо-предавателни протоколи, както и всякакви други документи, необходимостта от които се поражда във връзка с възникване, съществуване или преустановяване на правоотношения с НЕТ Портал ЕООД, включително за изпълнение и реализиране на правата и задълженията по тях; осъществяване на търговска дейност; осъществяване на финансово-счетоводна и отчетна дейност; осъществяване и защита на законните интереси на НЕТ Портал ЕООД; изпълнение на законови задължения и отчитане пред държавни и други компетентни органи, институции, организации, учреждения и др. органи на власт; осъществяване на контакт и кореспонденция;

Ще препращате ли и ще споделяте ли личните ми данни с други организации или лица?

Ние няма да продаваме вашите данни на трети страни, нито ще ги предаваме с цел да придобием някаква облага.

НЕТ Портал ЕООД може да предаде вашите лични данни на наши поддоставчици на услуги, които са сключили договор с нас.

Всички трети страни, които може да получат данните ви, са задължени да пазят вашите данни по сигурен начин и да ги използват само за изпълняване на поетите пред нас задължения. Когато вече не се нуждаят от данните Ви, за да изпълнят тези задължения, те ще разполагат с подробни инструкции за тяхното унищожаване  в съответствие процедурите изградени от НЕТ Портал ЕООД.

Получатели на вашите данни могат да бъдат и държавни органи на власт, на които ги предоставяме по конкретни и ясни законови задължения.

Бисквитки

Бисквитките са малки текстови файлове, съдържащи малки количества информация и се съхраняват на вашия компютър или в паметта на Вашия уеб браузър. След това, Вашият уеб браузър изпраща тези бисквитки обратно към нашия уебсайт при всяко следващо посещение, като помага на сайта да Ви разпознае и съхранява информация за Вашите потребителски предпочитания (посещения, кликове, история на активността). Използването на събраните бисквитки е много ограничено и е свързано с технически цели – подобряване и персонализиране на функционалността на нашия уебсайт и нашите продукти. Повече за използването на бисквитките може да откриете в нашата Политика за използване на бисквитките.

Как ще съхранявате и пазите моите личните данни, които събирате?

НЕТ Портал ЕООД ще обработва предоставената от вас информация по начин, съвместим с изискванията на Общия регламент за защита на данните (ОРЗД) и приетата в НЕТ Портал ЕООД Политика за защита на личните данни. Ще се стремим да поддържаме информацията точна и актуална.

Няма да съхраняваме информацията за вас по-дълго от разумно необходимото за изпълнение на конкретните цели, с които е събрана и за които сте уведомени тук.

Някои от сроковете на съхранение на информацията зависят от законови задължения за пазене на документи и информация в определени минимални срокове.

Ще вземем всички предвидими технически и организационни мерки, за да осигурим защита на вашите данни от нерегламентиран достъп.

Мога ли да разбера какви мои лични данни имате и обработвате?

НЕТ Портал ЕООД по ваше искане е длъжен да ви отговори каква информация съхраняваме за Вас и как тя се обработва.

·         В случай, че имаме ваши лични данни, можете да поискате следната информация:

·         Данни за контакт с организацията, която обработва или от името, на която се обработват вашите данни.

·         Целите на обработването;

·         Правното основание за обработката;

·         Съответните категории лични данни, които се обработват;

·         Получателите или категориите получатели, пред които са или ще бъдат разкрити;

·         Получателите в трети държави или международни организации ако има прехвърляне на личните данни към такива, както и гаранциите, че сигурността на данните при тях ще е най-малкото на нивото в ЕС;

·         Ако обработката се основава на законните интереси на НЕТ Портал ЕООД или на трета страна, информация за тези интереси.

·         Предвиденият срок, за който ще се съхраняват личните данни;

·         Подробности за правата Ви да искате коригиране или изтриване на лични данни или ограничаване на обработването на лични данни, както и да направите възражение срещу такова обработване;

·         Информация за правото Ви да оттеглите съгласието си по всяко време;

·         Подробности за правото ви на жалба до надзорен орган;

·         Информация дали предоставянето на лични данни е задължително или договорно изискване, или изискване, необходимо за сключването на договор, както и дали, както и дали сте задължени да предоставите личните данни и възможните последици от невъзможността да предоставите такива данни.

·         Източникът от който са събрани личните Ви данни, в случаите, когато не са събрани директно от вас.

·         Всички подробности и информация за наличието на автоматизирано вземане на решения, като профилиране и всякаква смислена информация за съответната логика та тези операции, както и значението и очакваните последици от тази обработка.

Как да получа достъп до моите данни, които са обработвани?

Регистрираните потребители в електронния магазин могат да упражняват своите права посредством инструментите за управление на лични данни в профила. За всички останали е необходимо е да отправите искане на посочените контактни данни на НЕТ Портал ЕООД,

Местоположение:

Държава: България

Адрес: гр.Плевен, ул Св. Св. Кирил и Методий 11

Телефон: 0882 600 419

Ел. поща: office@rosanto.net

Интернет страница: https://rosanto.net

Имам ли право на жалба до надзорния орган ?

Имате право да подадете жалба направо до надзорния орган, като компетентният за това орган е: Комисия за защита на личните данни, адрес: гр. София 1592, бул. „“Проф. Цветан Лазаров” № 2 (www.cpdp.bg).

В случай, че желаете да подадете жалба относно обработката на личните ви данни чрез НЕТ Портал ЕООД, можете да го направите на посочените данни за контакт на НЕТ Портал ЕООД.